Министерството за информатичко општество и администрација почна со подготовка на Национален оперативен план за развој на брзи и супер брзи електронски комуникациски мрежи во Македонија, за што се формирани четири работни групи.

Групата за утврдување слободни капацитети и нивно идно користење кај постојни електронски комуникациски мрежи и средства, со која претседава министерот Манчевски, ќе се зафати со мапирање на сите државни електронски комуникациски мрежи. Тоа се прави поради потребата да се искористат нивните слободни капацитети за понатамошен развој на електронските комуникациски мрежи и услуги на државните институции како и за потребите на приватниот сектор.

Македонија како земја кандидат за членство во ЕУ да се усогласи со бродбенд таргетите на Дигиталната агенда на ЕУ и новата стратегија за единствен дигитален пазар.

Другите три работни групи се за утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија, за обезбедување подобра координација на процесот на мапирање на територијата на Македонија со постоечки и планирани идни широкопојасни електронски комуникациски мрежи и за утврдување предлог мерки за поттикнување и зголемување на интересот на граѓаните за поврзување преку широкопојасни мрежи.