Спелеолозите открија нова, до сега не истражена пештера на планината Галичица. Пештерата била откриена во рамки на првиот спелеолошки камп што во организација на СК „Златоврв“ – Прилеп и „Ботом тајм“ – Охрид, се одржа овој месец на Галичица.

– Откриена беше нова пропаст во близина на Елшани. Таа не е многу туристичка, малку е ризична за обични посетители, потребна е опрема и добра подготвеност бидејќи внатре има одрони и треба да се внимава – вели Никола Паскали од „Ботом тајм“.

На планината Галичица постојат голем број други пештери кои имаат голем туристички потенцијал кој засега не е искористен. За да се стават во функција на туризмот потребно е тие да се оспособат за посети, односно да се обележат и соодветно да се осветлат.