Пазарот на осигурителни производи се карактеризира со несовршени и асиметрични информации на страната на понудата и на побарувачката, како и со значителни трошоци за пребарување да се најде најдобар договор за осигурување. Во овој процес осигурителните брокери играат клучна улога во развојат на самата осигурителна дејност.

Ова денеска го истакна претседателот на Советот на експерти при Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Климе Попоски.

– Во Македонија, посредниците имаат многу важна улога во посредувањето на осигурителни услуги, а тоа се согледува преку статистичките податоци каде на пазарот постојат 31 осигурително-брокерско друштво и преку 440 лиценцирани брокери со право да работат како посредници – вели Попоски.

Во структурата на каналите (директни и индиректни) на продажба, најголемо учество во продажбата зазема продажбата преку осигурителен брокер со 24,57 проценти.

Претседателот на Асоцијацијата на осигурително-брокерски друштва, Златко Михајловски, истакна дека осигурителниот пазар во последните неколку години бележи континуиран пораст, што е позитивен тренд како за самата индустрија така и за граѓаните, спознавајќи ги потребите од осигурување.