Министерот за транспорт и врски, Горан Сугарески ги објави условите за распределба на станови за социјално ранливи категории на граѓани во Кочани и Македонски Брод. Електронска распределба ќе се изврши на 43 станбени едници во Кочани и 10 станбени едници во Македонски Брод.

Јавниот оглас е објавен денеска во печатените медиуми како и на веб-страницата на Министерството за транспорт и врски и ќе трае до 6 август.

– Сакам да напоменам дека подносителот на барањето за добивање на социјален стан може да поднесе документација и да аплицира само за една од седумте категории корисници на социјални станови. Доколку лицето или некој од членовите на неговото заедничко домаќинство аплицира во повеќе од една од категориите на корисници, сите поднесени обрасци ќе бидат отфрлени.
Социјалните станови ќе се распределуваат во транспаретна постапка преку електронска распределба согласно Методологијата за бодирање на кандидати за добивање на социјален стан под закуп – изјави Сугарески.

Тој додаде дека предност при добивањето на стан ќе имаат децата без родители или родителска грижа –лица над 18 години кои до својата осумнаесетта година биле згрижени во институции и други облици за згрижување за деца без родители.

– Заинтересирани лица ќе можат да се обратат во Меѓуопштинските центри за социјална работа во Кочани и во Македонски Брод како и во Министерството за транспорт и врски за подетални информации – додаде Сугарески.