Министерот Ставрески на 29 јануари, соочен со рекордниот износ на јавниот долг од 4,224 милијарди евра, свесен за состојбата на државната каса, ги прекрши Законот за јавен долг и подзаконските акти што ги регулираат начинот и постапката за издавање и за исплата на државни хартии од вредност, реагира дополнителниот заменик-министер за финансии, Кире Наумов, во врска со закажаната аукција на домашни хартии од вредност за утре.

– Во правилникот за начинот и за постапката за издавање и за исплата на хартии од вредност, најдоцна до 14 часот во работниот ден, четири работни дена пред денот на одржување на аукцијата, се дефинира проспектот за аукција на државни записи и/или проспектот за аукција на државни обврзници и преку електронскиот систем се доставува до агентот (Народна банка на РМ). Министерот Ставрески ги дефинираше проспектот за аукција на државни записи и проспектите за аукција на државни обврзници за аукцијата закажана на 29 јануари за 2 февруари, односно три работни дена пред денот на одржување на аукцијата – се вели, меѓу другото, во соопштението од дополнителниот заменик-министер за финансии, Кире Наумов.

Тој најавува жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка при работен однос во втор степен, со која ќе го оспори одржувањето на аукцијата утре поради прекршување на постапката од страна на министерот за финансии.