Фото: Дарко Николовски / CC BY-SA

Како дел од своите активности за заштита на природните предели со посебна вредност во државата, Министерството за животна средина ја изработи Нацрт Одлуката за прогласување на Осоговските планини за заштитено подрачје во категоријата V заштитен предел и денес ја објави на својата веб страница. Нацрт одлуката е дел најавените активностите за прогласување на Осоговијата за зашитен предел како дел од јавната дебата која треба да му претходи на прогласувањето. Од денес ќе се очекуваат коментари од јавноста, а по изборниот процес, планирани се и четири јавни расправи по овој акт, на кои засегнатите страни ќе имаат можност да го кажат своето мислење, информираат од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Нацрт одлуката за прогласување на Осоговските планини за заштитено подрачје од петта категорија – заштитен предел, меѓу другото, предвидува зачувување на автентичната состојба на природата преку заштита на природните и други вредности, зачувувањето на природната рамнотежа на екосистемите и на биолошката и пределската разновидност, со истовремено регулирање и одржување на интеракцијата помеѓу човекот кон природата како и одржливо користење на природните ресурси.

Овој степен на заштита предвидува зони за строга заштита, зони за активно управување и зони за одржливо користење, при што во зоните на строга заштита ќе бидат опфатени 12 микролокации кои се од посебно значење за пределската разновидност, како што се неколку локалитети во близина на Царев врв, Орлов камен, Горна Злетовица, Голема река и др.

Во однос на Предлог – законот за прогласување на Шар Планина за национален парк, кој исто така е најавен за втората половина од годинава, од МЖСПП информираат дека текстот е веќе во финална фаза, но бидејќи се работи за подрачје во категоријата II односно национален парк постапката бара повеќе консултативни средби и покомплексна работа. Паралелно се работи и на Нацрт-планот за управување на ова заштитено подрачје, а информират и дека законот, во најкус можен рок, ќе биде исто така објавен за коментирање, по што ќе следат јавните расправи.

Овој документ исто така ќе биде достапен за коментари до 31 август на веб-страницата на МЖСПП и на Електронскиот национален регистар ЕНЕР.

Од Министерството за животна средина денес информираа и за активностите околу заштитата на Охридското Езеро:

„Во наредниот период, активностите ќе се фокусираат на изготвување на студија за валоризација на Охридското Езеро што ќе овозможи сеопфатно разбирање на природните и социо-економските вредности на езерото. Ова, заедно со студијата за валоризација на Шар Планина која беше завршена на почетокот на 2020 година, претставуваат добра основа за изработка на плановите за управување со обете подрачја, во согласност со релевантното национално законодавство, а водејќи се од IUCN WCPA препораките и најдобрите практики за управување со заштитени подрачја, како и резултатите од спроведената анализа врз основа на Алатката за следење на ефикасност во управувањето (Management Effectiveness Tracking Tool-METT)“, се вели во изјавата на министерот Нуредини.

„Искрено верувам дека изработката на Студијата за ревалоризација и плановите за управување со Споменикот на природа Охридско Езеро, како и идното заштитено подрачје Шар Планина, ќе даде соодветна основа за ефикасно управување со природните вредности на овие подрачја, како придобивка пред сѐ за локалното население, а во согласност со националното и меѓународното законодавство за заштита на природата“, додава Нуредини, кој нагласи дека потребата од одржливо управување со овие подрачја е уште поголема ако се земе предвид дека двете подрачја се прекугранични, при што Шар Планина е споделена со Албанија и Косово, во кои има заштитен статус, додека Охридското Езеро ја споделува границата меѓу Албанија и Северна Македонија и е домаќин на уникатен воден екосистем и е дом на над 200 ендемски видови како и статус на Светско наследство.

Процесот за унапредување на управувањето со Охридското Езеро и Шар Планина ќе ги координира Меѓународната Унија за заштита на природата IUCN ECARO, во соработка со МЖСПП во рамките на проектот „Постигнување на зачувување на биолошката разновидност преку создавање и ефикасно управување со заштитените подрачја и вклучување на биодиверзитетот во планирање на употреба на земјиштето ”, финансирано од Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ) и спроведено од Програмата ООН за животна средина(УНЕП).