МЖСПП: Нема да работат мерните станици Кавадарци, Битола 3, Гостивар и Ректорат

Фото: МЖСПП

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) извести дека податоците од мониторинг станиците за квалитет на амбиенталниот воздух во Кавадарци, Битола 2, Гостивар и Ректорат во наредните петнаесетина дена нема да бидат достапни на порталот за квалитет на воздухот http://air.moepp.gov.mk/ .

На овие мерни места ќе се врши сервисирање на дополнителната опрема неопходна за функционирање на мерните инструменти.