Фото: Архива на Мета

Министерство за образование и наука подготвува нов закон за учебници и други наставни и дидактички материјали во основно и средно образование со кој се уредува одобрувањето и употребата на учебниците, наставните и другите дидактички материјали во основното и средното образование.

„Подобрувањето на квалитетот на учебниците согласно Стратегијата за образование 2018-2025 година е една од приоритетните задачи за да се обезбеди функционален образовен систем на европско ниво. Дел од активностите во Стратегијата произлегуваат од донесување на Национални стандарди што се основа за иновирање на наставните програми што неминовно ја наметнува потребата од изготвување нови наставни средства и дидактички материјали (учебници, прирачници за наставници, е-содржини, интерактивни материјали“, се вели во најавата за подготовка на новиот закон објавена на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР).