Врз основа на претходни истражувања од 2015 година, вo Македонија на развој на софтвер и во секторот ИТ-услуги има помалку жени (27 отсто), а и помалку вработени жени на раководни места (12 отсто) во споредба со мажите, и покрај поголемиот број на академски образувани жени.

– Работењето на жени како професионалци во ИТ-индустријата, која е глобално најбрзорастечката индустрија, истовремено со најсилна флуктуација на кадри, е аспект на кој треба да му се придаде приоритетна важност – се вели во истражувањето на ниво на Европската Унија, кое воедно укажува на економска оправданост на внесувањето на родовата перспектива во работењето на компаниите.