Ќе се менува Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот, кој содржи контрадикторни одредби и во голема мерка го блокира ефикасното постапување на инспекторите за животна средина кон помалите загадувачи на воздухот, најавува Министерство за животна средина.

– Формиравме работна група во која, освен од Министерството ќе има претставнци на акредитирани лаборатории, на инспекциите, на Град Скопје, како и претставници на „О2“ иницијативата“,изјави за „Мета“ Ана Петровска, државна секретарка во МЖСПП.

Претходно „Мета“ објави дека „Правилници со стандарди стари 50 години ги врзуваат рацете во борбата со загадувањето“ и дека „дури шест подзаконски акти врз основ на кои се постапува денес во Македонија, а се однесуваат на квалитетот на амбиентниот воздух се напишани во 1976 година и се сосема застарени, нефункционални, ограничувајќи ги на тој начин инспекциските служби во нивното откривање и санкционирање на загадувачи на воздухот“.

Според Петровска, измените ќе значат намалување на прагот на емисиите и ќе се однесуваат на сите ложишта помали од 1 мегават, чии емисии досега се утврдуваа врз основ на масениот чаден број, што е застарен метод за утврдување на емисии во воздухот.

Целта на овие измени, како што вели државната секретарка е да можат да бидат опфатени со инспекции што е можно повеќе ложишта и за сите надминувања на пропишаните вредности ќе важат одредбите кои сега важат за ложиштата над еден мегават.

– Ќе се утврдува присуство на ПМ честичките, на сулфур диоксид како и на други штетни материи – вели Петровска.