Извор на фотографија: Влада на РСМ

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија во периодот од јануари до јуни 2021 година, изнесувала 4.107.745.000 американски долари и бележи пораст од 51,8 отсто во однос на истиот период од претходната година, информира Државниот завод за статистика.

Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесувала 5.591.597.000 американски долари, што е за 51,5 отсто повеќе во споредба со периодот јануари-јуни 2020 година.

Статистичките податоци покажуваат дека трговскиот дефицит во периодот јануари – јуни 2021 година изнесувал 1.483.852.000 американски долари.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот е најголемо учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите за седишта од подгрупата 821.1 и фероникелот.

Во увозот се најмногу застапени другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, керамичките производи за лабораториска, хемиска и индустриска употреба, платината и легурите на платина, необработени или во прав и нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови).