Вкупната вредност на извозот на стоки во периодот од јануари до ноември 2019 година, изнесува 6.627.763.000 долари и бележи пораст од 4,2 проценти во однос на истиот период од претходната година, објави Државниот завод за статистика.

Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 8.589.760.000 долари, што е за 3,5 проценти повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Трговскиот дефицит во првите 11 месеци лани, изнесува 1.961.997.000 долари.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта и фероникелот. Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови) и керамичките производи за лабораториска, хемиска и индустриска употреба.

Според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Италија.