Сите уписи во трговскиот регистар на Централниот регистар ќе се вршат електронски и тоа преку регистрациони агенти. Со последните законски измени, категоријата регистрационен агент е проширена со адвокатите.

Ова го предвидуваат измените во Законот за трговски друштва и за едношалтерски систем и за водењето на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица, од 1 ноември.

Според директорот на Централниот регистар, Андреа Поповски, сите уписи во Централниот регистар ќе бидат подобрени.

– Пријавите и сите поднесоци до Централниот регистар за упис во трговскиот регистар ќе се поднесуваат од овластени подносители, кои квалитетно и успешно ќе може да ги поднесуваат и нема да има проблеми околу уписите за да се враќаат документите назад – вели Поповски.