Кредитите на банкарскиот сектор забележаа намалување од два проценти во второто тримесечје, наспроти малиот пораст од 0,1 процент во претходниот квартал, објави Народна банка.

Значителен пад на кредитите кај компаниите и домаќинствата најмногу се почувствувало во јуни.

– Во вториот квартал се забележува намалување на побарувачката на корпоративни и на станбени кредити и понатамошно олеснување на вкупните кредитни услови. Од структурен аспект, намалувањето на кредитирањето на приватниот сектор во второто тримесечје е под влијание на падот на корпоративните кредити, додека кредитите на населението остварија умерен квартален пораст – се вели во извештајот на Народна банка.

Од аспект на валутната структура, забележано е намалување и на денарските и на девизните кредити, со поголем интензитет кај кредитите во домашна валута.

Во вториот квартал на 2016 година, кредитирањето на секторот „домаќинства“ остварил пораст од 0,2 отсто на квартална основа. Се намалила побарувачката за станбени кредити, а се засилила побарувачка на потрошувачки кредити.

Кредитирањето на корпоративниот сектор се зголемува на квартална основа за околу 2,1 отсто.