Висината на сопствените приходи на единиците на локална самоуправа по жител во просек на национално ниво изнесуваат 6.441 денари, во 2019 година, покажува новото истражување на Центарот за економски анализи.

Обработените податоци покажуваат драстични разлики во приходите на општините по глава на жител.

Највисоко на листата општини со просечни сопствени приходи е општина Новаци со 16.345 денари по жител.

Најмалку сопствени приходи по жител остварила општина Арачиново со 386 денари по жител.