За една година индустриското производство во земјава се намалило за 9,5 отсто, покажаа последните податоци на Државниот завод за статистика (ДЗС), според кои индексот на индустриското производство во периодот јануари – декември 2020 година, во однос на периодот јануари – декември 2019 година, изнесува 90,5. Неговиот индекс пак во декември 2020 година, во споредба со истиот месец од 2019 година, е 102,5, односно индустриското производство во последниот месец се зголемено за 2,5 отсто.

Гледано по сектори, производството во рударство и вадење на камен лани во декември, во однос на декември 2019 година, забележало пораст од 10,2 отсто, во секторот преработувачка индустрија растот е 3,3 отсто, додека во снабдувањето со електрична енергија, гас, пареа и климатизација има опаѓање од 6,1 отсто.

Растот во преработувачка индустрија се должи на зголеменото производство на  прехранбени производи, текстил, производи од гума и од пластични маси, други неметални минерални производи, метали, електрична опрема и на моторни возила, приколки и полуприколки.

Според главните индустриски групи, индустриското производство во декември 2020 година, во однос на декември 2019 година, е намалено кај енергијата за 3 отсто, трајни производи за широка потрошувачка за 10,9 отсто и нетрајни производи за широка потрошувачка за 3,9 отсто, додека раст е забележан кај интермедијарните производи, освен енергија, за 16,6 отсто и кај капиталните производи за 1 отсто.