Фото: Центар за граѓански комуникации

Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, државните и локалните институции за купување новогодишни пакетчиња за децата потрошиле 72.000 евра.

Тендери за купување на пакетчиња за новата 2022 година имале 20 институции, додека други 37 институции купиле пакетчиња без примена на Законот за јавните набавки бидејќи вредноста на набавките била помала од 1.000 евра – колку што изнесува вредносниот праг под кој не важи Законот за јавните набавки. Сепак, и некои од институциите што спровеле тендер набавиле пакетчиња за помалку од 1.000 евра, но решиле тоа да го направат со примена на Законот за јавните набавки поради поголема трaнспарентност.

Вкупната сума пари потрошени за пакетчиња за новата 2022 година изнесува 72.571 евра, но се очекува оваа вредност да биде уште поголема имајќи предвид дека некои институции уште ги немаат објавено договорите и вредноста на потрошените пари за оваа намена.

На повеќе од две третини (68 отсто) од тендерите за набавка на новогодишни пакетчиња била добиена само по една понуда, на помалку од една третина од тендерите имало по две или три понуди. Меѓу фирмите од кои се набавувани новогодишните пакетчиња убедливо води Колид од Колешино, од каде се купени една четвртина од пакетчињата.

Најмногу пакетчиња, 3.274 купила Општина Кавадарци, иако со пониска поединечна цена. Блиску, според бројот на купени пакетчиња е и Општина Прилеп со 3.030. Најскапи пакетчиња, како и претходната година, и сега купила Општина Новаци, по 1.377 денари за едно пакетче. Вкупно најмногу пари за пакетчиња, односно околу 10.000 евра потрошил Град Скопје.

Некои институции купиле по неколку видови пакетчиња, поевтини и поскапи. Меѓу институциите кои купиле најскапи пакетчиња, покрај Општина Новаци спаѓаат и Општина Битола по цена од 1.050 денари, Град Скопје по цена од 973 денари, М-НАВ по 853 денари и Министерството за одбрана (МО) по цена од 840 денари. Просечната цена што институциите ја платиле за едно новогодишно пакетче изнесува 566 денари.

Фото: Центар за граѓански комуникации

Сепак, поединечните цени и количините на купените новогодишни пакетчиња се познати само за оние институции кои имале тендер за оваа намена, но не и за останатите 37 кои купиле пакетчиња за пониска вкупна вредност од законскиот лимит за спроведување на тендер.

паке 22
Фото: Центар за граѓански комуникации

Основа за пресметка на трошењата на институциите за новогодишни пакетчиња се податоците од вредноста на склучените договори за јавни набавки објавени на Електронскиот систем за јавни набавки. Нема податоци дали институциите ги купиле сите договорени количини на пакетчиња. Во истражувањето се вклучени сите договорни органи во Република Северна Македонија кои имале ваков вид на набавка во 2021 година.