Анонимни урбани уметници поставија уметнички инсталации, големи гнезда со јајца, на повеќе локации во Скопје, со кои сакаат да алармираат на сè поголемиот број исечени дрвја во градот.

Во гнездата има порака „Ги исековте сите дрвја, каде да правиме гнезда? Птиците“.

На овој начин тие сакаат да укажат дека за осум години градското зеленило е намалено за 40 отсто, што влијае на зголемување на загадувањето, уништување на амбиенталните вредности, но и на севкупниот биодиверзитет во градот.

„Со уништување на старите и возрасни дрвја во градот, не само што се уништуваат долгогодишните постоечки гнезда на птиците, туку тие многу често немаат место за гнездење. Според податоците од еколошките здруженија, голем број птици, како славејот, песнопојките, клукајдрвците, ќосот и слични благородни птици, се пред исчезнување во градот поради уништување на нивната природна животна средина“, велат уметниците.