Стапката на раст на домашниот бруто-производ (БДП) за третото тримесечје од 2019 година изнесува 3,6 проценти, објави Државниот завод за статистика.

Финалната потрошувачка на домаќинствата вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во третото тримесечје од 2019 година, номинално расте за 4,6 проценти, а нејзиното учество во структурата на домашниот бруто-производ изнесува 65,6 проценти.

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 8,4 проценти, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување во номинален износ од 10,9 проценти.