Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ААВМУ) вчера изрече опомени за 24 радиодифузери – телевизии и радија – поради непочитување на обврската до 31 март годинава да достават писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио и ТВ емитување, како и за недоставување информација за техничките средства преку кои се емитува или реемитува нивниот програмски сервис во земјава или надвор од неа.

Радиодифузерите добија 45 дена рок да ги достават извештаите и информациите.

Меѓу радијата е и Радио Слободна Македонија, за кое на 4 мај беше почната постапката за одземање на дозволата поради неисполнување на условите во поглед на програмата што се емитува.