Тевдовски: Успешно се реализираат мерките од Програмата за економски реформи


Скопје, 21 февруари, 2019 - 13:23 (META) 

Министерството за финансии ќе продолжи да го зајакнува управувањето со јавните финансии, да ја подобрува фискалната дисциплина и транспарентноста во трошењето на јавните пари, истакна Министерот за финансии Драган Тевдовски на средбата со мисијата на Европската комисија за оцена на Програмата за економски реформи (ПЕР) за периодот 2019 – 2021 година.

Делегацијата на ЕК ја сочинуваат претставници на директоратите за проширување, за економија и финансии и за вработување.

„Програмата за економски реформи која што беше усвоена од страна на Владата на 22 јануари годинава претставува основа за клучните реформски процеси кои дополнително ќе го интензивираат нашиот дијалог со ЕУ. Таа е еден од основните документи за утврдување на годишните стратешки приоритети и цели на Владата“, нагласи Тевдовски.

Подготовката на ПЕР е координирана од страна на Министерството за финансии, а се доставува до ЕК по нејзино усвојување, најдоцна до 31 јануари.

Програмата за економски реформи 2019 – 2021 г., освен среднорочна макроекономска и фискална рамка, предвидува и сет од 18 клучни секторски структурни реформи за зголемување на конкурентноста и растот на економијата. Мерките се однесувааат на пазарот на енергија и транспорт, земјоделскиот сектор, индустријата, деловното опкружување и намалување на неформалната економија, подобрување на инфраструктурата и пристапот до финансии за истражување, развој и иновации, олеснување на трговијата, вработувањето и пазарот на труд, како и социјалната заштита и инклузијата.

Годинашнава програма е петти ваков документ, изработен во согласност со Програмата за работа на Владата 2017-2020 година, ревидираната фискална стратегија за периодот 2019-2021 и буџетот за 2019 година, како и другите национални стратешки документи. Исто така, програмата е во согласност со стратегијата на ЕУ за брз, одржлив и сеопфатен економски развој „Европа 2020“.

Мисијата на ЕК престојува во нашата земја во рамки на подготовката на новиот Заеднички министерски дијалог кој ќе се одржи во мај 2019 година, помеѓу министрите за финансии од државите членки на ЕУ со министрите за финансии и гувернерите на централните банки од државите од Западен Балкан и Турција.

Целта на ваквиот дијалог е да се дојде до предлози за препораки кои ќе помагаат за реализација на приоритетите зацртани во ПЕР. Дел од дискусиите се однесуваат и на поврзување на домашните фирми со странските инвеститори, намалување на неформалната економија и вработувањето.


НБМ со „денаризација“ ќе се бори против „евроизацијата“ на Македонија


Скопје, 8 февруари, 2019 - 10:34 (META) 

Владата и Народната банка подготвија Стратегија за денаризација на Македонија во која се утврдени мерки за намалување на евроизацијата на земјата. Во стратегијата се вели дека одржувањето висока стапка на евроизација, како типичен феномен за транзициските економии и земјите во развој, е долгорочна карактеристика и на македонската економија.

„Препознавајќи ги негативните ефекти од евроизацијата и ризиците врзани со неа, Народната банка и Министерството за финансии редовно преземаат мерки за денаризација на економијата и намалување на склоноста за располагање со странска валута. Анализите покажуваат дека досегашните мерки даваат резултати, што е видливо преку постепеното ублажување на стапката на евроизација. Сепак, последната политичка криза покажа дека чувствителноста на шокови е голема, па економијата станува ранлива. Со носењето на оваа стратегија се потврдуваат заложбите за натамошно јакнење на довербата и ширењето на употребата на домашната валута, што ќе придонесе за намалување на стапката на евроизација како значаен фактор за одржување стабилна економија и здрав банкарски сектор“, се вели во стратегијата.

Во неа се објаснува дека евроизацијата во Македонија датира уште од времето на монетарното осамостојување и низ годините се среќава во различни форми, како: трансакциска (кога странската валута се користи како средство за размена во домашните трансакции), реална (кога странската валута се користи како средство за вреднување на добрата и услугите) и финансиска (кога странската валута ја има улогата на средство за штедење).

„Трансакциската евроизација е поврзана со постоењето на сивата економија, односно со извршување на нерегистрирани плаќања во евра (за стоки и услуги), за што како факт може да посочи високото ниво на приватни трансфери, односно приливите во менувачкото работење, коишто веројатно во дел потекнуваат од овие трансакции. Реалната евроизација, пак, е поврзана со склоноста за прикажување на високите вредности на стоките и услугите во странска валута (недвижности, автомобили, туристички аранжмани, кредити и сл.)“, пишува во стратегијата.

Овие два вида евроизација се тешко мерливи. Од друга страна, за финансиската евроизација постои соодветен показател за нејзина оцена, односно учеството на депозитите и кредитите со валутна компонента во вкупните депозити и кредити на приватниот нефинансиски сектор, соодветно.

Така, мерено според показателите за финансиска евроизација, македонската економија влегува во групата високо евроизирани економии. За периодот декември 2001 година – декември 2016 година учеството на депозитите со валутна компонента во вкупните депозити на приватниот нефинансиски сектор изнесува 52,9 отсто, во просек, додека вкупните кредити со валутна компонента зафаќаат околу 50 отсто, во просек, од вкупното кредитно портфолио на приватниот сектор.

Во стратегијата меѓу мерките за намалување на високата евроизација се предвидени координирана монетарна и фискална политика насочени кон постигнување стабилна екстерна позиција и натамошно одржување на девизните резерви на адекватното ниво, монетарна стратегија на таргетирање на девизниот курс на денарот во однос на еврото, диференцирање на стапките на задолжителна резерва од валутен аспект, активно користење на макропрудентните мерки за регулирање на одобрувањето потрошувачки кредити со валутна компонента за физички лица и финансиска едукација.


Приоритет во стратегијата за соработка со ЕБОР ќе биде и „зелената економија“


Скопје, 6 февруари, 2019 - 13:32 (META) 

Поддршка на конкурентноста, јакнење на регионалното поврзување и поддршка за „зелената економија“ се трите приоритети кон кои ќе биде насочена новата Стратегија за соработка на земјава со Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) 2019-2023 година. Ова беше истакнато на денешната средба помеѓу министерот за финансии Драган Тевдовски и делегацијата на Бордот на директори на ЕБОР, предводена од Франс Викерс, директор на Холандската конституенца во која членува и Македонија.

На средбата беше посочено дека во новата Стратегија ќе бидат застапени проекти кои преку развој на транспортната и енергетската инфраструктура ќе обезбедат подобро регионално поврзување. Исто така, ќе бидат предвидени и проекти со кои ќе се поддржи конкурентноста на приватниот сектор, а со тоа дополнително ќе биде поддржан економскиот раст.

Приоритет во четиригодишната стратегија за соработка со ЕБОР ќе биде и „зелената економија“. Тоа подразбира проекти насочени кон зголемување на капацитетите за обновлива енергија, зголемена енергетска ефикасност и ефикасност на ресурсите како и подобрена еколошка инфраструктура на локално и општинско ниво.

Делегација од ЕБОР од 5 до 8 февруари е во Македонија и ваквите посети се редовни и се одвиваат на секои две до четири години во секоја земја на работење. Со ваквите посети се овозможува директорите да бидат запознаени со политичките и економските движења во земјата, како и со тековните и идните проекти во рамки на соработката меѓу земјата и ЕБОР.

ЕБОР досега има одобрено 115 проекти во Македонија, со вкупен износ од 1,85 милијарди евра. Од нив 85 проценти се проекти во јавниот сектор, додека останатите се за поддршка на приватниот сектор. Активното портфолио на банката во моментот изнесува 792 милиони евра, од кои 78 проценти се пласирани во инфраструктурниот сектор, 10 проценти во енергетиката, осум проценти во финансискиот сектор, додека останатиот дел во индустрија, трговија и агробизнис.

Банката учествува во финансирањето на крупни проекти во земјава како ремонт и рехабилитација на железничката пруга долж Коридорите 8 и 10, Програмата за национални патишта, експрсниот пат Штип-Радовиш, изградба на фотоволтаична централа Осломеј, 400 киловатнта интерконекција Македонија – Албанија, набавка на еколошки автобуси на Град Скопје и др.


Се укинува електронското полагање на правосудниот испит


Скопје, 21 јануари, 2019 - 13:34 (META) 

Министерство за правда подготвува предлог-закон за изменување на законот за правосудниот испит за да го усогласи со насоките содржани во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор во однос на укинување на електронското полагање на стручните испити.

„Основна цел на законот е воведување на усмено и писмено полагање на правосудниот испит пред стручна комисија, врз основа на мерливи и објективни критериуми за проценка на знаењето на кандидатите“, се вели во образложението објавено на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР).


Консултации во Владата за стратегијата за едно општество и интеркултурализам


Скопје, 24 декември, 2018 - 9:44 (META) 

Премиерот Зоран Заев денеска ќе учествува на отворениот ден за иницијативи на граѓански организации: „Консултација за изработката на Национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам во Република Македонија“.

Покрај премиерот Заев на настанот ќе се обратат и министерката за правда Рената Дескоска и советникот на премиерот за развој на мултикултурно општество, интеркултурализмот и интер-културните комуникации, Рубин Земон, а дискусијата ќе ја отвори и води советникот на премиерот за односи со јавноста, Марјан Забрчанец.

Настанот ќе се одржи во Владата на Република Македонија.


Шилегов: Сега ми се потсмеваат, но „зелените“ мерки ќе донесат резултати


Скопје, 27 ноември, 2018 - 12:46 (META) 

Свесен сум дека сум предмет на потсмев поради поднесената кандидатура на Скопје за Европска зелена престолнина, но уверен сум дека мерките кои ги предвидовме и на кои посветено ќе работиме, ќе донесат резултати. Самото прифаќање на кандидатурата на Град Скопје, која ја ветив во мојата изборна програма, е признание дека нашата стратегија е добра, порача градоначалникот на Скопје, Петре Шилегов, на работилницата „Главните градови соочени со проблемите поврзани со животната средина” што денеска се одржува во ЕУ Инфо  центарот во Скопје, во организација на Францускиот институт од Париз.

– Да имавме порано вакви стратегии, ќе немавме ваква животна средина – истакна Шилегов.

Набројувајќи ги досега преземените мерки за унапредување на состојбата со амбиенталниот воздух, тој го наведе засилениот мониторинг на загадувачите, кој, според него, веќе ги дава првите резулати, како и подигањата на зелени површини во градот и обновувањето на досегашните, обележувањата на возилата со налепници, субвенции за граѓаните за купување печки на пелети, за електрични возила, за чистење оџаци како и обезбедените пари за купување 40 автобуси на гас.

DSC_0039

Како среднорочна мерка за справување со аерозагадувањето во Скопје, Шилегов го наведе преземањето на топловодната мрежа.

– Сите студии досега покажаа дека загревањето на домаќинствата со цврсти горива е главниот предизвикувач на загадувањето на воздухот со ПМ честички, а во моментов дури 70.000 домаќинства во Скопје се надвор од градската топловодна мрежа – рече Шилегов, најавувајќи дека наскоро ќе бидат овозможени подобри услови грѓаните да бидат вратени на парно греење.

– Покажувањето со прст кон индустријата како главен загадувач е дефокусирање од проблемот – рече Шилегов.

Борбата со аерозагадувањето стана програма на Владата, истакна заменик-министерот за животна средина Јани Макрадули во своето излагање на семинарот.

– За аерозагадувањето на Скопје, доминантен  проблем е греењето. Загадуваат домаќинствата со мокри дрва, со горење пластика, моторни масла, но често немаат друг избор. Ние мора да им понудиме алтернатива – рече Макрадули.

Според него, во 2018 година се регистрира намалување на загадувањето во однос на претходните години, што наводно се должи на тоа што се чисти повеќе и што се зголемени контролите. Истовремено, порача Макрадули, социјалната состојба на одредени семејства не смее да се користи за собирање политички поени.

Претставувајќи ја стратегијата на владата за чист воздух, Макрадули истакна дека за нејзината реализација Владата веќе има поддршка од неколку меѓународни институции.


Владите од регионот се обврзаа на поевтин роаминг и поголема дигитална поврзаност


Скопје, 19 април, 2018 - 22:48 (META) 

На крајот на дводневниот Дигитален самит на Западен Балкан, министерот за надворешни работи Никола Димитров и министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски одржаа прес конференција на која ги пренесоа пораките и заклучоците кои произлегоа од првиот самит за дигиталната агенда на регионот.

Манчевски ги изнесе и конкретните заклучоци за кои се обврзаа сите земји од Западен Балкан.

– Ние сме подготвени да работиме и да ги искористиме можностите. Дадовме ветување дека ќе работиме на намалување на цените за роаминг во регионот и со ЕУ. Се обврзавме дека ќе го подобриме пристапот до широкопојасен интернет, како и да ја следиме имплементацијата на WiFi4EU во земјите членки на ЕУ за да бидеме подготвени за идно проширување во Западен Балкан. Изразивме подготвеност да работиме активно признавање на дигиталните сертификати, и олеснување на прекуграничните доверливи услуги. Заедно ќе работиме и на сајбер безбедноста и имплементација на директивата за мрежна и информациска безбедност. Договоривме креирање на политики за ИКТ образование и сертифицирање на сите групи на население, како и посветеност за подобрување на дигиталните вештини. Ќе ја зголемиме регионалната соработка и на полето на стартапи, а со размена на искуства ќе создаваме Технолошки паркови кои одговараат на критериумите поставени во ЕУ – рече Манчевски.

z7

Со панелот „Медиумите во дигиталната ера: Борбата против лажните вести“ заврши Самитот, еден најголемите регионални настани за оваа година, кој вчера и денеска се одржуваше во Скопје.

Модератор на оваа завршна сесија беше министерот за надворешни работи Никола Димитров.

Министерот задолжен за отчетност, транспарентност и комуникации, Роберт Поповски, се осврна на изминатиот период и ефектите од системската дистрибуција на лажни вести во нашата земја и рече дека Велес, за жал, станал синоним на лажните вести.

– Ние ќе се обидеме Велес да стане синоним на борбата со лажните вести не само во тој град, туку и во Македонија – рече Поповски.

Според него, Велес не ги измислил лажните вести, туку „луѓе од Велес добро заработиле креирајќи лажни вести кои влијаеле на изборите во една огромна држава“.

Поповски говореше и за слободата на медиумите и генерално за слободата на говорот во Македонија.

– Минатата власт ги злоупореби сите алатки за да искриви вистината, беа креирани медиуми кои пласираа лажни вести. Лагите беа драматични. Беше тешко да се тужи портал, измислија форма на кајрони во турските серии. Надаполнување на лагите беше и ширењето на говорт на омраза – составен дел на лагите. Омразата беше форсирана во медиумите. Кога дојдовме на власт на лагата и ја спротивставивме вистината. Претходната власт ги криеше информациите. ние сега ги објавуваме – рече Поповски.

Метју Џејкобс од Бирото за Европа и Евроазија со американскиот Стејт Департмент, и одговорен за борбата против лажните вести во оваа институција, го дефинираше феноменот на “лажни вести” како намерно поткопување на демократски процеси. Тој истакна дека решението мора да биде фокусирано на корисниците, а не автоматските процеси. Џејкобс заклучи дека владите генерално мора да се подобрат во дигиталната комуникација и дека координирана дигитална соработка е клучна во овој процес.

Новинарката и филмски продуцент во Би-Би-Си, Рејчел Рајт,  рече дека во оваа медиумска куќа постои цел оддел кој работи на проверка на фактите за осигурување дека информациите кои се пласираат се точни.

– Работата на новинарите е да бидат објективен филтер на случувањата околу нас, но феноменот “лажни вести” го поткопува овој процес – рече таа.

Ерик Брнс, комуникациски и медиумски стратег смета дека лажните вести се всушност еволуција на дезинформациите и дека „Фејсбук“ денес е главен извор на вести. Тој кажа дека еден фундаментален проблем во целата ситуација е тоа дека луѓето не можат да се согласат околу тоа што се всушност “факти”.

Паоло Чезарини од Европската Комисија на панелот изјави дека овој феномен на лажни вести е далеку поопсежен и подлабок отколку само брендирањето на самиот феномен и дека агендите зад овој феномен се политички и економски. Тој изјави дека лажните вести во голема мера влијаат не само врз новите медиуми, туку и врз традиционалните.

Новинарката Сашка Цветковска истакна дека секој ден се соочуваме со хиперпродукција на лажни вести и дека се работи за феномен кој се уште не го познаваме доволно. Најсташната последица од тоа е создавањето на недовреба – како меѓу новинарски колеги, така и од страна на граѓаните кон медиумите но и кон институциите.


ЕК ќе го објави извештајот за Македонија, се очекува препорака за отворање на преговорите


Стразбур, 17 април, 2018 - 10:04 (META) 

Европската комисија денеска во Стразбур ќе го објави Извештајот за состојбите и напредокот на Македонија на евроинтегративниот пат.

ЕК повторно препорачува отворање на пристапните преговори со Македонија, а извештајот за напредокот на земјата е меѓу попозитивните во овој пакет на Брисел, кој, како што стои во извештајот, „јасно ја препознал политичката волја за напредок“, јавија вчера дописниците на Радио Слободна Европа (РСЕ) од Брисел, кои имаа увид во документот.

Во него се предупредува дека „штетата која се правела години наназад, не може да се среди преку ноќ“, но дека земјава ја надминала длабоката политичка криза и дека структурните реформи се долг процес кој може да потрае.

Денеска, заедно со објавувањето на Извештајот на ЕК истече и периодот за имплементација на „Планот 3-6-9“, а деталниот фактографски извештај за неговата имплементација, вицепремиерот задолжен за европски прашања, Бујар Османи, вчера му го предаде на евроамбасадорот Самуел Жбогар.

– Реализиравме преку 90 отсто од предвидените реформи во „Планот 3-6-9 “и 100 проценти од неговата суштина. Планот ја постигна неговата цел и ја врати земјата на евроатланскиот пат – рече Османи, кој како што кажа, денеска очекува убави вести од Брисел за Македонија.

Од Секретаријатот за европски прашања потсетуваат дека „Планот 3-6-9“ беше усвоен во јули минатата година и дека неговата цел била да се одмрзне реформскиот процес и враќање на државата на евроатланскиот пат.


Проширувањето на ЕУ, тема на состанок на министрите од Западен Балкан


Сараево, 16 март, 2018 - 15:52 (META) 

Министрите за надворешни работи на земјите од Западен Балкан, меѓу кои и македонскиот министер Никола Димитров, одржуваат состанок во Сараево посветен на Стратегијата на ЕУ за проширување со земјите од Балканот и спроведувањето на заклучоците од Самитот во Трст во 2017 година, составен дел од Берлинскиот процес.

На состанокот учествуваат и заменик-премиерот и министер за надворешни работи на Бугарија, Екатерина Захариева, државниот министер за Европа и Америка на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Сер Алан Данкан, генералниот директор во Европската комисија, Кристијан Даниелсон и генералниот секретар на Регионалниот совет за соработка(РСС), Горан Свилановиќ.

Свилановиќ изјавил дека една од главните активности на Советот во овој период е учество во заедничките подготовки на Дигиталниот самит на шесте земји од регионот што треба да се одржи во Скопје на 18 и 19 април.

„Подготовките на овој амбициозен Самит се во поодмината фаза и на него ќе се разговара за бројни практични и стратешки прашања – од намалување на цените на роамингот, интеграција на Западен Балкан во бројни дигитални иницијативи на ЕУ, до реформите на јавните управи преку дигитализација“, соопшти РСС.

Димитров, како што официјално е соопштено претходно во Скопје, ќе учествува и на министерската конференција за Фондот за Западен Балкан, каде ќе се разгледаат досегашните резултати од работата на оваа организација, како и нејзините идни активности.

За време на престојот во Сараево, Димитров ќе учествува и на конференцијата „Бергедорф раунд тејбл“ (Bergedorf Round Table) која оваа година се организира на тема „Долгиот пат кон Европа: Западниот Балкан меѓу домашните предизвици и геополитиката“, а на која ќе учествуваат високи владини претставници и меѓународни експерти.


Заев – Јункер: Кон ЕУ без одлагање и само со длабоки внатрешни реформи


Скопје, 25 февруари, 2018 - 21:27 (META) 

Премиерот Зоран Заев, денеска по средбата со претседателот на Европската Комисија, Жан-Клод Јункер, кој заедно со еврокомесарот за соседска политика и проширување на Европската Унија Јоханес Хан, престојуваше во посета на Република Македонија, пред домашните и странските медиуми истакна дека „со Стратегијата, ЕК ја потврдува европската иднина на Македонија, како географски дел од Европа кој ќе стане и дел од политичката структура на Европската Унија“.

На заедничката прес конференција премиерот Заев ја афирмираше „силната желба и посветеност кон длабоки внатрешни реформи, без одлагање, со лидерство и одлучност, да ја изодиме оваа клучна делница од патот кон нашето пристапување како земја членка на ЕУ“.

– Сега не очекуваат уште неколку исклучително важни активности, за да ја направиме оваа, 2018, историска година за Македонија. Од Самитот ЕУ – Западен Балкан во Софија очекуваме да биде продуцирана иновирана Агенда, по примерот на Солунската, која јасно ќе го трасира пристапниот пат во ЕУ, врз основа на предлозите содржани во Стратегијата. Самитот воедно ќе биде реален индикатор за тоа колку земјите членки на ЕУ се подготвени да се посветат на пристапниот процес на земјите од Регионот“.

Заев е уверен дека во јуни 2018 година, Советот ќе донесе одлука за почеток на пристапните преговори.

– Со сериозната посветеност за надминување на клучниот проблем што Грција го има со нашето уставно име. Заедно со премиерот Ципрас работиме посветено на затворање на овој долгогодишен и мачен проблем чие решавање треба да го отвори патот за интеграција на Македонија во ЕУ и НАТО. За Македонија е прифатливо име со географска одредница кое ќе направи дистинкција меѓу нашата држава и регионот во Грција. Сепак, инсистираме на достоинствено решение кое ќе овозможи трајно и одржливо решение на спорот со почитување на достоинството и идентитетот на двата народи и двете држави – рече Заев.

Претседателот на ЕК, Жан-Клод Јункер, рече дека нашата земја не е само дел од Европа географски, туку и историски. Европската Унија не е само заедница базирана врз заедничките економски интереси, туку поважно, е унија на заеднички вредности. Тие вредности се споделени и зајакнати од страна на нашата држава.

Според Јункер, нашата земја го изненадила светот со имплементацијата на реформите и ако продолжиме на иститот пат, ќе дадеме шанса на Европската Комисија за давање препорака на Советот за отпочнување на преговорите за неколку месеци.