Анализа: Општините за новогодишно украсување потрошиле 615 илјади евра


Скопје, 5 февруари, 2019 - 10:15 (META) 

За дочекот на Новата 2019 година се украсија повеќе општини и се потрошија повеќе пари од лани, се вели во анализата на Центарот за граѓански комуникации.

„Локалните власти склучија договори за новогодишно украсување во вкупна вредност од околу 615 илјади евра. За разлика од претходната година кога улиците и плоштадите за Новата година ги красеа градот Скопје и 18 општини во вкупна вредност од 474 илјади евра, сега, за дочекот на 2019 година тендери за украсување спроведоа 26 општини и Градот Скопје во вкупна вредност од 615.020 евра што е за 30 отсто повеќе од минатата година. Дури 55 отсто од парите за новогодишно украсување се потрошија во Скопје и тоа од градските власти и од општините Карпош, Аеродром, Чаир, Гази Баба, Бутел и Шуто Оризари. Само Град Скопје потроши околу 260 илјади евра што е за 33 отсто повеќе од минатата година“, се вели во анализата.

Гледано од аспект на фирмите кои украсуваат за Нова година, најголем дел од парите ќе завршат кај скопската фирма „Линк Медиа Плус“ која за два договори со Градот Скопје и со Општина Струмица ќе добие над 300 илјади евра, а најголем број договори и тоа дури 11 во вкупна вредност од 185 илјада евра има фирмата „Метал-Вет-Ел“ од Скопје. 

„Само три општини ги објавија огласите за јавни набавки за новогодишно украсување на крајот од октомври Охрид, Кавадарци и Прилеп. Сите останати општини тоа го сторија во ноември, а некои дури и во првите денови од декември“, се додава во анализата.


Ревизори: Како се продавало и отуѓувало државното градежно земјиште


Скопје, 7 јануари, 2019 - 14:14 (META) 

Стотици илјади евра отштета треба да платат општини поради еднострано раскинување на договори за купопродажба на градежно земјиште, продажба на парцели во изборна капмања, тужби, често менување на ДУП, ова се дел од наодите во ревизорскиот извештај со наслов „Ефективност на политиките и мерките при управување со градежно земјиште“ со цел да се даде одговор на прашањето дали постоечките политики и мерки овозможуваат ефиктивно управување со градежното земјиште во земјава, пишува неделната економска анализа на „Portalb.mk“.

Чести измени на плански документи со задоцнето вклучување на јавноста…

Иако законски е прецизирано на колку години се врши планирање на просторот, не се утврдуваат рокови во кои може, односно, не може да се изврши измена на документите кои произлегуваат од просторното планирање.

„Измената на постојната односно донесувањето на нова урбанистичко-планска документација се врши без при тоа да биде изработена стручна анализа за евентулната потреба од изменување и дополнување на плановите или дел од нив. Ваквата состојба создава можност плановите да се менуваат почесто иако планирањето се врши за подолг временски период“ – се наведува меѓудругото во ревизорскиот извештај.

Ревизорите дополнително посочуваат дека честите измени на Деталниот урбанистички план создава ризици за физичките лица – инвеститори.

„ДУП се менуваат во континуитет, по потреба за парцијални делови. Измените во ДУП се чести откако законски е предвидено дека истите ќе бидат финансирани од физички лица на нивно барање. Честите измени во постојните ДУП претставуваат ризик од нивна целосна подреденост кон интересите на барателите – физички лица со што се нарушуваат начелата на рамномерен просторен развој, рационалното уредување и користење на просторот како и услови за хумано живеење и работење на граѓаните“ –

Ревизорите констатираат и пропусти  во постапката за донесување и измена на планската документација, односно, потестувата на обврската за спроведување на јавна презентација и на јавна анкета за предложените измени во урбанистичкиот план во точно утврдени рокови.

„Јавната анкета се спроведува во многу задоцнета фаза од носењето на ДУП, поточно се спроведува при изработување на конечниот предлог на ДУП. Во ваков случај не може да земат учество сите заинтересирани и засегнати граѓани бидејќи постои ризик да не бидат информирани во предвидениот рок од три работни денови пред започнување на јавната анкета со што би се нарушила транспарентноста и начелото на јавност во постапката“ – посочуваат ревизорите.

Ревизорите го нотираат и мораториумот за изградба  што го прогласи општина Центар на нејзината територија. Била направена анализа на 32 парцијални делови (четврти) од вкупно 33 на ниво на општина Центар.

„При тоа, утврдено е дека истите не се во согласност со ГУП на Град Скопје кој е донесен во 2012 година а ДУП на општина Центар се од 2009 година. Плановите не соодветствуваат на параметрите зададени со ГУП на Град Скопје, односно ги надминуваат параметрите за неколку пати, присутна е легализација на објектите при што ДУП се менувале многу често со што се нарушува јавниот простор. Парцели кои се во сопственост на РМ а се користат како уредени паркови се планираат како градежно земјиште. Нема планирани содржини од јавен карактер – јавни институции и јавни површини кои би биле во интерес на граѓаните“ – наведува ревизорот и констатира дека одлуката за запирање на спроведувањето на ДУП се одвива бавно, односно досега била одложена четири пати.

Продажба на државно градежно земјиште… 

По направениот увид во документите, резвиорите посочувата низа на слабости, пропусти и косење со законски одредби во делот на отуѓување на грдежно земјиште по пат на јавно наддавање во име на општините кои ја имаат преземено надлежноста, во случајот на ревизијата тоа се Илинден, Битола и Петровец.

план

Ревизијата утврдила дека честопати на отуѓеното градежно земјиште постојат објекти, како далекуводи, рампи и слично кои го попречуваат отпочнувањето на градбата а со тоа се пролонгираат и другите градежни процедури. Забелешка има и за општинарите:

„Единиците на локалната самоуправа често не ги обезбедуваат потребните инфраструктурни услови (во согласност со закоснката регулатива) со што се оневозможува изградбата на објектите предвидени за градежната парцела.“

Ревизијата открива дека општини треба да платат стотици илајди евра на име отштета поради раскинување на договорите. Така, во општина Битола во судска постапка за еднострано раскинување поради неисполнување на договорните обврски се 23 договори склучени во период од 2011 година и 2012 година.

„По основ на еднострано раскунување на договорите општина Битола треба да исплати вкупно 24,904,000 денари (405,000 евра) што има за ефект непланирани расходи во Буџетот на општината како и неисполнување на целите за кои било отуѓено градежното земјиште“ – наведува ревизорот.

Ревизијата открива и тужби кои призлегуваат од продажба на градежно земјиште во сопственост на РМ во тек на изборната кампања во 2006 година а тужбите ги поднел купувачот на земјиштето на кое било планирано да се градат 3 хотелски објекти. Но ова било оневозможено поради измена на ДУП.

„Од страна на купувачот во октомври 2006 година се уплаетени средства во вредност од близу 2,2 милиони евра за изградба на три хотелски комплекси  во општина Центар“ – се објаснува во ревизорскиот извештај.

Целиот сулучај завршува пред судовите. По препорака на надлежните институции дека во изборна кампања не е дозволена продажба на државно земјиште, договорот со купувачот е раскинат. Подоцна, во тек на годините купувачот го добива судскиот спор и државата треба да врати пари. Според ревизорите во овој случај се оштетни и Буџетот и купувачот.

На наодите од ревизорскиот извештај, во делот за општина Центар пристигнал одговор со забелешки. За дел од изнесените констатции општина Центар повикува на повторна проверка, а дел ги отфрла  поради тоа што не биле земени предвид постапки и решенија, значајни за комплетирање на извештајот. Поголемиот дел од забелешките на општина Центар ревизорите не ги прифатиле.


Заев апелира до општините да ги искористат парите наменети за капитални инвестиции


Скопје, 14 декември, 2018 - 16:40 (META) 

Во 2019 година за рамномерен регионален развој издвоивме за 100 отсто повеќе пари во однос на 2017, или за над 50 насто повеќе во однос на 2018 година, рече денеска премиерот Зоран Заев на конференцијата „Децентрализација: Патот што претстои“, во организација на ЗЕЛС и ОБСЕ.

„Од 3,5 милиони евра во 2017 та година, за наредната година за проекти за рамномерен регионален развој во планските региони и во општините, се обезбедени седум милиони евра. Наша цел е овие средства континуирано да се зголемуваат се до целосната трансформација и целосното насочување за реализација на Законот за рамномерен регионален развој по кој треба да се обезбедат законските еден процент од БДП  со зафаќање од капиталните инвестиции кои што би се распределувале според степенот на развиеност во сите плански региони“, изјави Заев.

Тој додаде дека се работи и на тоа да се обезбедат 70 милиони евра од Светска банка за изградба и реконструкција на локални патишта и 50 милиони евра од Европската инвестициона банка за изградба и реконструкција на водоводи и канализации.

„Станува збор за кредитни линии кои ќе станат оперативни уште почетокот на 2019. Во овој процес е важно општините да имаат изработено квалитетни и ревидирани проекти кои ќе ги доставуваат до Министерството за транспорт и врски за да можат да повлекуваат повеќе пари од кредитните линии и да започнат со реализација на проектите. Токму преку овие најсериозни капитални инвестиции во локални патишта, водоводи и канализации, градинките и училиштата имаме намера паралелно со еднократната финансиската помош да ги стабилизираме општините, за да може државата да смета на овој сериозен капацитет кој што за жал во Македонија се уште не е соодветно, ниту пак доволно искористен“, додаде Заев.

Во тек е проект на изградба на канализациони и водоводни мрежи од ЕИБ во висина од 50 милиони евра, од кои остануваат уште помеѓу 10 и 12 милиони евра за реализација.

„Апелирам до општините да ги искористите овие пари. Кредитите не ги враќате вие, Владата, односно државата ќе ги враќа овие кредити и треба да се искористат овие квалитетни средства. Во 2019 година ќе станат оперативни и средствата од „ТАВ Македонија“, тоа се повеќе од 35 милиони евра. Завршуваме со анексот на договорот со „ТАВ Макеодонија“, ќе ги помине сите правни процедури, очекувањата се дека до 15-ти јануари за да може алокацијата на тие 35 милиони евра на транспарентен начин да бидат распределени за тригодишни проекти на сите општини пак за вододовди, канализации, детски градинки, за училишта и за некој од сортските сали во училиштата“, додаде Заев.


Парите од Владата нема да ги деблокираат сите општини?


Берово, 3 декември, 2018 - 13:44 (META) 

Донесувањето на законот со кој се обезбедуваат околу 50 милиони евра владини пари за општините, во блокираните општини донесе надеж дека конечно ќе успеат да се ослободат долговите таложени со години, но и прашања дали ќе успеат во тоа. Четири од 11 општини во Источна Македонија – Делчево, Берово, Зрновци и Пехчево се уште работат со блокирани сметки и определен месечен лимит.

Општина Берово е првата општина која објави јавен повик со кој ги повикува доверителите да ги пријават побарувањата. Во преговорите ќе бараат отпис од каматите и 15 отсто од долгот. Фирмите-доверители што ќе го прифатат тоа, според одредбите од законот, ќе имаат предност во склучувањето на договорите.

Меѓутоа, уште во старт наишле на првични проблеми. Главниот доверител на Општина Берово е АДГ „Пелагонија“ од Скопје во стечај, кому општината му должи половина милион евра. Тоа е и половина од вкупниот долг. Градоначалникот Звонко Пекевски вели дека преговорите ќе треба да ги води не со еден, туку со повеќе субјекти, кои се во Одборот на доверители на АДГ „Пелагонија“.

-Преговорите сè уште не сме ги почнале официјално, но имаме сложена работа, бидејќи во прашање се интересите на повеќе компании во Одборот на доверители на „Пелагонија“ – вели Пекевски.

Берово ќе добие 47,8 милиони денари од Буџетот.

Некои од градоначалниците на општините веќе имале првични неофицијални разговори, меѓутоа наишле на различни реакции. Сметаат дека перспективите во тие преговори ќе зависат од тоа дали компаниите сакаат итно и по секоја цена да ги наплатат долговите. Има и такви компании, велат градоначалниците,  кои не сакаат да се откажат од ништо што им следува  со закон. Дел од нив имаат и извршни решенија од суд.

Општина Пехчево деновиве ќе објави повик до доверителите. Најголемиот доверител е компанијата „Конти хидропласт“, која работела на изградба на водовод.

– Сè уште не сме разговарале со оваа компанија, но имаме и други доверители, кои очекуваме да се пријават на повикот. Парите од државниот буџет може да бидат основа за деблокада на сметката, но има уште да се враќа, бидејќи претходните градоначалници прекумерно ја здолжиле општината – изјави Драган Тренчовски, градоначалник на Општина Пехчево, која добива 62,4 милиони денари од државниот буџет.

Законот за финансиска поддршка на општините што беше донесен на крајот на октомври, наиде на различни реакции. Задолжителните и блокирани општини сметаат дека финансиската помош е добредојдена, бидејќи и по една година, новите градоначалници не успеаваат да ги одблокираат сметките.

Дел од општините кои се во подобра финансиска кондиција се на став дека со законот, централната власт упатува порака на толеранција на расипништвото и непочитување на правото.

Министерот за финансии Драган Тевдовски, законот го оправда со зборовите „општините знаат дека нема втор пат да има ваква мерка“.


Владата финансиски ќе ги помогне општините, но и ќе го ограничи задолжувањето


Скопје, 20 ноември, 2018 - 10:23 (META) 

Владата е свесна за важноста на општините во земјава, и оттаму сакаме да го намалиме нивниот долг, за да можеме да сметаме на нивниот капацитет, кој сега е десеткуван.

Ова било истакнато на средбата на премиерот Зоран Заев, министерот за финансии, Драган Тевдовски и Управниот одбор на Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС), предводена од претседателот на ЗЕЛС, градоначалникот на градот Скопје, Петре Шилегов.

На средбата се разговарало за актуелни теми произлезени од Закон за дополнување на Законот за финансирање на општините.

„Затоа одлучивме да одвоиме педесет милиони евра како поддршка за општините, во форма на еднократна финансиска инјекција, за да можат градоначалниците да ги стабилизираат развојните капацитети на своите општини. Заложба на Владата е да ја помогне работата на ппштините, со цел проектирање и реализација на повеќе развојни и капитални проекти, со што граѓаните ќе добиваат подобри услуги за даноците кои ги плаќаат и ќе бидат комплетно информирани за трошењето на тие средства“, изјавил Заев.

Тевдовски на средбата појаснил дека планирањето на буџетите ќе се базира на реална основа, односно, буџетот на општините ќе може да се проектира со максимални 10 проценти раст во однос на просекот од остварените приходи во последните три години.

„Тоа е мерка која претставува гаранција дека проблемот со задолжувањето на општините нема да се повтори, затоа што, како што рече тој, ќе се спречат таложења на неплатени обврски и ќе се подобри финансиското работење на општините“, додаде Тевдовски.


Истражување: На Источна Македонија ѝ недостигаат 190 лекари


Штип, 9 ноември, 2018 - 14:39 (META) 

Голема е разликата на износот што 11-те општини од Источна Македонија го трошат за работи во функција на граѓаните, а за кои се неопходни јавни набавки. Најмногу пари по жител во периодот 2013-2016 година инвестирала Општина Македонска Каменица – 42.000 денари, на второ место е Општината Карбинци со 31.000 денари по жител, додека најмалку Општина Виница, со 5.677 денари. Ова е резултатот од анализата на Здружението на граѓани „ИНИ“ од Виница, што денеска беше презентирана во Штип.

Оваа анализа го опфаќа и текот на легализација на дивоградбите, при што од „ИНИ“, на база на добиените податоци, утврдиле дека секое второ домаќинство пријавило дивоградба, но обработени се помалку од половината барања, односно 43,5 отсто. Постапката за легализација во 11-те општини е завршена за 17.000 дивоградби.

Тодор Цонев, кој го презентира истражувањето направено во рамките на проектот „Партнерство за добро владеење“, констатира дека никој од власта досега не проговорил за ефектите од легализацијата на дивоградбите.

– Исто така, прашање е и зошто општините не реагирале додека во изминатите години се граделе дивоградбите, имајќи предвид дека, само според наша проценка, изгубени се околу 20 милиони евра за комуналии. Овие средства требаше да се слеат во општинските каси – заклучува Цонев.

Со истражувањето е утврдено и дека на Источна Македонија ѝ недостигаат 190 лекари за да се задоволи европскиот просек од 3,4 лекари на 1.000 жители. Во моментов за здравјето на граѓаните во 11-те општини се грижат 443 лекари или 2.5 лекари на 1.000 жители.

Ова истражување го вклучува алармот за скорешен недостаток на специјалисти, по заминувањето на тие што сега се пред пензија. Вознемирува и фактот дека со години наназад се кршел законот, па во Управните одбори на општинските претпријатија се поставувале лица со средно образование, односно со несоодветни квалификации. Тоа ги направило управите неефикасни и неквалификувани за улогата што ја добиле благодарение на партијата, се вели во анализата.


Владата ги „наградува“ општините што неодговорно се задолжувале


Скопје, 8 ноември, 2018 - 10:20 (META) 

Одлуката на Владата за подмирување на половина од неизмирените обврски на општините со пари од државната каса е проблематична, бидејќи во суштина со парите на граѓаните се плаќа неодговорното работење на општинските власти, наместо тие пари да се искористат за нови проекти.  Додека властите велат дека ова е значајна поддршка за општините, експертите се спротивставуваат, велејќи дека со оваа мерка се дава порака дека се покриваат незаконските дејствија, неодговорното работење и недостатокот на отчетност, пишува „Порталб“.

За одлуката на централната власт, наместо за нови проекти кои ќе ја подобрат состојбата во патиштата, здравството, образованието, животната средина и другите области со витална важност за граѓаните, да се покриваат долговите, упатените во проблематиката велат дека најпрвин треба да се изврши анализа и проценка за тоа кој и како се задолжувал.

Експертите и граѓанските организации бараат прецизно да се посочат имињата на тие што се задолжувале.

– Стопанските субјекти се изложуваат на некоректно и дискриминирачко дејствување од државата. Се создаваат трговски девијации во пазарот на капитал. Ваквиот инструмент дава порака во насока на синдикализирање на расходувањата од неодговорното работење на избраните и именуваните функционери. Кога ќе се синдикализира трошењето од неосигурани ризици, се создава неодговорност (moral hazard). Во суштина, свесни дека ќе поминат неказнети за неодговорното работење со даночните средства на граѓаните, се создава ситуација на недостиг од каква било грижа за управување со ризици, во согласност со можностите и ресурсите на општините од страна на неодговорните градоначалници. Трошоците поради неодговорното работење во заробената држава паѓа на товар на тие кои не се виновни за неодговорност. Министерот да направи анализа во врска со тоа како се собирани долговите и да побара отчет, а за ова треба да се вклучи и Државниот завод за ревизија и Јавното обвинителство – велат од  Центарот за економски анализи (ЦЕА).

Невладините организации сметаат дека одлуката на Владата да ги подмири долговите на општините не е исправна, затоа што не е направена анализа во врска со тоа кој и на каков начин ги создал долговите, а велат и дека оваа мерка е штетна за граѓаните бидејќи втор пат им се нанесуваат финансиски штети.

Бардил Јашари и Аиво Орав

– Оваа одлука, иако на прв поглед остава добар и позитивен впечаток, за мене е проблематична од неколку аспекти, но најмногу поради тоа што некој донесува одлука нашите пари (на граѓаните) да ги користи за покривање и на одреден начин и да ги награди лошите управители на општините. Исто така, без да се направат оценки за тоа на каков начин се направени долговите во општините, не може да се носи таква одлука, особено кога, само како пример, се знае дека по општините имаме повеќекратно поголем број на вработени отколку што имаат потреба, и дека ова несомнено предизвикува бескорисни трошоци, кои сега треба да се покријат со парите на граѓаните наместо тие средства да се искористат за проекти и суштински потреби за жителите, како училишта, болници, патна инфраструктура и т.н. Одлуката беше нетранспарентна и донесена без неопходни консултации со граѓаните и невладините организации. Барем да објавеа детали и рационални причини за една ваква одлука – вели директорот на Фондацијата „Метаморфозис“, Бардил Јашари.

Активистот Арианит Џафери од „Еко Герила“, бара на  оние што ги направиле долговите да им се конфискуваат имотите и парите потоа да се вратат кај граѓаните. Во спротивно, подмирувањето на долговите ќе биде бесмислено, вели тој.

Arianit

– Не е лошо што Владата планира да подмири половина од општинските долгови, но истовремено треба да се извршат ревизии и да се спроведат истраги за да се открие во какви околности се создадени тие долгови, од кои причини, односно кога и од кого, и да се повикаат на одговорност пред органите на правдата градоначалниците кои ги направиле тие долгови. Виновниците за создадените долгови треба да се казнат и да ги вратат парите сразмерно на висината на долгот, исто така преку конфискување на нивните приватни имоти, доколку е потребно. Граѓаните еднаш биле оштетени кога се создал долгот, сега по втор пат се оштетува нивниот личен буџет со нивно подмирување, додека виновниците продолжуваат да имаат слобода да злоупотребуваат уште повеќе во иднина. Ако не им се даде добра лекција, џабе ќе се подмират долговите, без разлика на нивниот износ – вели Џафери.

Операцијата за подмирување на долговите на општините официјално ќе започне со носењето на ребалансот на буџетот. Според објавените пресметки, ќе се доделат безмалку 50 милиони евра, со кои ќе треба да се покријат 51 отсто од долговите на општините. Вкупниот долг што го имаат пријавено локалните самоуправи, до крајот на месец септември, достигнува 81,3 милиони евра.

– Финансиската помош од 51 проценти од вкупниот износ е сериозна помош. На јасен начин создаваме механизам за спречување на акумулирање на долговите во иднина и јасно тврдиме по втор пат немаме намера да направиме вакво нешто и тоа нема да се случи. Сега има простор да се помогне, во овој момент го решаваме проблемот со долгот – рече министерот за финансии, Драган Тевдовски.

Парите од централниот буџет кои ќе завршат во општинските сметки ќе бидат со стриктна намена и неповратни. Општините очекуваат од Владата да се дадат упатства за дејствување.

Министерот за локална самоуправа, Сухејл Фазлиу, најави дополнителни механизми за контрола на локално ниво со цел спречување на создавање на долгови.

– Како системско решение, општините не треба да влегуваат во нови долгови, предвиден е контролен механизам во член 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Имено, општините можат да ги планираат приходите најмногу до 10 отсто од просекот на нивните приходи за последните три години – вели Фазлиу.


Со повеќе пари за општините и гасификацијата ќе се помести од мртва точка


Куманово, 2 ноември, 2018 - 14:28 (META) 

Изградбата на инфраструктурни проекти во општините, помеѓу кои е и гасификацијата се закочени, поради блокираните општински сметки и немањето доволно на финансиски средства за таа намена.

Поместување од мртва точка е можно со предлог- ребалансот на буџетот со кој се предвидени повеќе пари за општините, за да се платат доспеаните долгови и да се одблокираат сметките.

Директорот на Јавното претпријатие „Куманово гас“, Никола Денковски за „Мета“ вели дека гасификацијата е скапа работа и таа не возможна без пари од Општината, но и без помош од државата.

„Куманово гас“, првото претпријатие за гасифицирање во државата, е формирано во 2005 година, но тоа што Куманово е гасифицирано само 15 проценти, вели дека најповеќе се должи на немањето доволно пари за таа намена.

– Аплициравме со основниот проект за гасификација до претходната влада, но бевме одбиени. Од друга страна Општините се со блокирани сметки бидејќи исплаќаат кредити, судски пресуди по основ на експропријација по други основи. Гасификацијата е скапа работа бидејќи постојано сте во инвестиции и изградба на мрежа  – вели Денковски и се надева дека со алокацијата на средства од буџетот кон општините работите ќе се придвижат.


Општините во исчекување на повеќе пари со ребалансот на буџетот


Штип, 30 октомври, 2018 - 15:48 (META) 

Во време кога се подготвува државниот буџет за 2019 година, општините се во исчекување на владиното ветување за поголем прилив на пари во општинските каси.  Едно од ветувањата на актуелната владина колација е поголема грижа за општините преку засилена децентрализација.

Заменикот-министер за локална самоуправа Дејан Павлевски, кој денеска беше во Штип, рече дека не може да се каже како ќе се крои државиот буџет, но извесно е дека се планирани повеќе пари за општините. Тој додаде дека изминатиот период потрошиле време и енергија на утврдување на долговите и на насобраните камати од претходните општински власти.

– Утврдивме огромни долгови на општините, но дел од нив се вратени од новите градоначалници. Меѓутоа, определба на владата е да им даде шанса на сите општини подеднакво и токму поради тоа се определи да им помогне на општините да ги затворат долговите и со тоа да им излезат во пресрет на граѓаните – изјави Павлевски.

На општините и актуелните градоначалници им тежат обврските за ученичкиот превоз, потоа капиталните проекти, кои делумно можат да ги реализираат. Поради тоа очекуваат и остварување на владините ветувања за поголем прилив од средствата што се уплаќаат на име ДДВ. Павлевски вели дека решавањето на долговите и напластените обврски не им оставило многу простор за ветеното од програмата.

-За жал, во изминатиот период се напластија многу проблеми во општините и во изминатиот период работевме на нивно решавање. Не е можно со волшебно стапче да се решат одеднаш. Можам да најавам дека во четврток ќе организираме траклезна маса, на која ќе се разговара за пренесување на функциите од централната на локална власт -додаде Павлевски кој денеска во Штип беше на поставувањето на камен-темелник на новата детска градинка во наслебата „Сењак“.


Денеска почнува расправата за ребалансот на буџетот во матичната собраниска комисија


Скопје, 29 октомври, 2018 - 9:51 (META) 

Денеска во собраниската Комисија за финансирање и буџет почнува расправата за предлогот на Владата за ребаланс на буџетот за 2018 година. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ ќе поднесат околу 180, а партиите на Албанците над десетина амандмани.

Според Деловникот, целата процедура за донесување на ребалансот на буџетот треба да заврши за околу 20 дена, или околу 15 ноември. Министерот за финансии, Драган Тевдовски рече дека актуелните случувања во Собранието поврзани со уставните измени нема да го пролониграат донесувањето на ребалансот на буџетот и тој ќе биде усвоен во законскиот рок.

Со ребалансот на буџетот се предвидува ревидирање на проекцијата за раст на домашниот бруто-производ (БДП) на 2,8 проценти, задржување на буџетскиот дефицит на 2,7 отсто и намалување на приходната и расходната страна за 0,5 отсто.

Дополнителни средства се обезбедени и за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување и Агенцијата за вработување. Најголема алокација во ребалансот, има за општините за кои се обезбедува финансиска поддршка во висина од 3,020 милијарди денари, со цел намалување на доспеаните, а неплатени обврски.

Тевдовски додаде дека буџетот за следната година се подготвува и е во последна фаза, нагласувајќи дека сите детали ќе бидат објавени кога, како што рече, ќе дојде време.