Банките го намалија кредитирањето, а ја зголемија ликвидноста во јануари


Скопје, 15 февруари, 2017 - 16:21 (META) 

Народна банка нотираше намалување на вкупните кредити во јануари како резултат на пониското ниво на кредити на претпријатијата, при умерен раст на кредитирањето на населението.

– На годишна основа, според првичните податоци, кредитната активност во јануари расте со солидно темпо, што е блиску до проектираниот раст за првиот квартал на 2017 година, согласно со октомвриската проекција – велат од Народна банка.

Во истиот период, ликвидноста на банките се зголемила како резултат на пониската побарувачка на готовина во економијата по новогодишните и божиќните празници.

– Во такви околности, дел од вишокот денарски ликвидни средства на почетокот на годината беше повлечен преку основниот инструмент – благајничките записи. Краткорочните промени кај ликвидноста банките ги усогласуваа преку пласирање средства во расположливите депозити кај Народната банка, чијашто состојба се задржа на релативно високо ниво – додаваат Народна банка.


Нивото на вкупните кредити се намали за 697 милиони денари во јули


Скопје, 26 септември, 2016 - 11:25 (META) 

Кредитната активност во јули и понатаму се намалува на месечна основа за 0,3 проценти, но значително послабо во однос на претходниот месец, покажува најновиот извештај на Народна банка.

Падот кај кредитите на приватниот сектор главно е резултат на регулаторните промени.

„Годишната стапка на пораст на вкупните кредити, на крајот на јули, изнесува 3 проценти, додека без ефектот од регулаторните промени таа изнесува 8,2 проценти и е над годишниот пораст од 7,9 проценти проектиран за третиот квартал на 2016 година, согласно со априлската проекција. Во јули, нивото на вкупните кредити се намали за 697 милиони денари,“ се вели во извештајот на Народна банка.

Годишното зголемување на вкупните кредити, во најголем дел, произлегува од порастот на денарските кредити и денарските кредити со валутна клаузула, додека девизните кредити бележат намалување.

Учеството на сомнителните и спорни побарувања во вкупните кредити во јули изнесува 7,5 проценти, задржувајќи се на истото ниво како во претходниот месец. Анализирано по сектори, има намалување на сомнителните и спорни побарувања кај претпријатијата, а зголемување на тие побарувања кај населението.