Законот за употреба на јазиците ќе бара многу работа


Скопје, 16 јануари, 2019 - 10:03 (META) 

Со објавувањето во Службен весник стапува на сила Законот за употреба на јазиците чија имплементација ќе предизвика директни и индиректни финансиски импликации по буџетот на државата и на единиците на локалната самоуправа. Законот предвидува сите институции во државата односно од извршната, законодавната и судската власт да обезбедат превод на албански јазик во секојдневното работење.

Директните буџетски трошоци за спроведување на овој закон се однесуваат на формирањето на две нови институции, но и на вработувањата на преведувачи, лектори и лингвисти по албански јазик.

Во член 18 од законот е пропишано дека заради остварување на целите на овој закон, промовирање, заштита и воедначена примена на службениот јазик што го зборуваат најмалку 20 отсто од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо се основа Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20 отсто од граѓаните со својство на правно лице, надлежно за стандардизирање и воедначена употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20 отсто од граѓаните и неговото писмо со помошни тела за поддршка на институциите.

Директорот на Агенцијата го избира Владата на Република Македонија по претходно објавен јавен повик со мандат од 4 години со право на реизбор. Во Агенцијата покрај овластени судски преведувачи се вработуваат и лингвисти и дипломирани филолози по албански јазик, како и лиценцирани лектори.

Уште една нова институција е Инспекторатот за употреба на јазиците. Со членот 20 е пропишано дека за надзорот над целосно и доследно спроведување на одредбите на овој закон кои се однесуваат на употребата на јазиците, се формира Инспекторат за употреба на јазиците во состав на Министерство за правда со својство на правно лице. Инспекторатот ќе се регулира со посебен закон.

„За спроведување на законот за употреба на јазиците потребни ќе бидат дополнителни средства од Буџетот на Република Македонија и повлекува материјални обврски за други субјекти. Потребните средства за функционирање на новите институции предвидени во член 18 и член 20 од овој предлог – закон, поврзани со спроведување на одредбите од предлог – законот, во првата година, се проценуваат на 16 милиони денари. Овие средства ќе бидат обезбедени во буџетот“, пишува во законот.

Во однос на вработувањата во новите институции, еден дел ќе бидат реализирани по пат на преземање од други државни институции, пред се од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.

„Дополнително ќе биде потребно да бидат обезбедени 90 милиони денари кои ќе бидат распределени за различни буџетски корисници за имплементација на одредбите од овој предлог – закон“, пишува во законот.

Сепак, овие суми се само мал дел за имплементација на законот, а кои очигледно не се пресметани. Имено, индиректните буџетски трошоци за спроведување на законот се однесуваат на промена на натписи на институции, на фактурите, на поштенските марки, на книжните пари, на униформите во полицијата, противпожарните служби, здравството…

Во член 7 од законот е уредена материјата за јазикот на пишување на називите на институциите. Имено, согласно овој член, називите на институциите ќе се напишат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот што го зборуваат најмалку 20 отсто од граѓаните и неговото писмо, како и на англиски јазик.

Во член 8 е уредена материјата за јазикот на поштенските марки, уплатниците, фискалните извештаи издадени од институциите, фактурите од институциите и бандеролите. Согласно овој член тие се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат најмалку 20 отсто од граѓаните и неговото писмо.

Поштенските марки, уплатниците, фискалните извештаи издадени од институциите, фактурите од институциите, бандеролите, се пишуваат на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат најмалку 20 отсто од граѓаните и неговото писмо.

Исто така, книжните и кованите пари, како и поштенските марки ќе содржат симболи што го претставуваат културното наследство на граѓаните што го зборуваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат најмалку 20 отсто од граѓаните и неговото писмо.

Во законот е пропишано дека униформите на полицијата, пожарната и здравството, во Скопје и во единиците на локалната самоуправа во кои најмалку 20 отсто од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик се напишани на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот што го зборуваат најмалку 20 отсто од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо.


Во пет пункта две години нема ниту едно амбулантно возило


Скопје, 9 јануари, 2019 - 11:38 (META) 

Итната медицинска помош (ИМП) во Македонија е служба која функционира во рамки на здравствените домови, а буџетот им се префрла од Фондот за здравствено осигурување, зависно од медицинските екипи. За една медицинска екипа, годишниот буџет достигнува вредност од 170.000 денари, што се користи за бруто плати на медицинската екипа – лекар, медицинска сестри и возач на амбулантното возило, како и за одржување на објектите што се користат, амбулантните возила, медицинските средства и нафтени деривати, пишува „Порталб.мк

Од 2016, амбулантни возила нема во пунктот во Ченто, Ѓорче Петров, Драчево, Петровец и во Скопско Чучер Сандево, а покривањето и давањето на здравствени услуги се обезбедува од другите пунктови на ИМП.

За да се има јасна слика како функционира службата на ИМП во рамки на еден здравствен дом, во продолжение ви го пренесуваме интервјуто со директорот на Здравствен дом Скопје, Злате Мемедовиќ дадено за „Порталб.мк“.

Како се дели буџетот за ИМП и колку изнесува за една година?

– Зависно од бројот на екипите (лекар, медицинска сестра и возач) се утврдува и буџетот на ИМП. За една е екипа се доделуваат 170.000 денари (односно за нивната бруто плата и сите други трошоци).

Кој  ги префрлува средствата за предвидениот буџет?

– Средствата се префрлуваат од Фондот за здравствено осигурување.

За каква цел се користат буџетските  средства?

– Што се однесува до искористувањето и употребата на средствата, најмногу средства се делат за бруто-платите на вработените, за надоместоци, медицински материјали и медицински средства, поправка и одржување на објектите, осигурување, регистрањција, сервисирање на возила, за нафтени деривати и нафта и специјализирање на вработените на ИМП.

Колку средства се наменуваат за амбулантните возила на ИМП – Скопје?

– Околу 4 милиони денари се наменуваат за одржување, сервисирање на возилата и за нафтени деривати и нафта.

Колку амбулантни возила се на располагање за ИМП-Скопје?

– Во овој момент ИМП на располагање има осум возила, две од кои служат за транспорт на пациенти. Но, овде треба да истакнеме дека станува збор за возила кои се максимално искористени, кои се со над 250.000 изминати километри.

По колку возила има секој пункт на ИМП-Скопје?

– Што се однесува до распределбата на амбулантните возила на ИМП-Скопје, се трудиме да обезбедиме здравствени услуги за сите кои имаат потреба од итна медицинска помош. Генерално, во пунктовите на ИМП – во базата на ИМП – пунктот Карпош има три возила, во пунктот Јане Сандански и Чаир по две возила. Од 2016-та, амбулантни возила нема во пунктовите Ченто, Ѓорче Петров, Драчево, Петровец и во Чучер Сандево, а покривањето и давањето на здравствени услуги се обезбедуваат од страна на другите пунктови на ИМП.

Колку пати годишно се сервисираат амбулантните возила на ИМП-Скопје?

– Имајќи ги предвид изминатата километража на амбулантните возила и моменталната потреба за поправка на настанатите дефекти, зависи и сервисирањето.

Во текот на 2017 и 2018, дали имало случај на расипување на амбулантни возила во тек на интервенција?

– Не. ЈЗУ Здравствен Дом Скопје навремено ги санира евентуалните проблеми кои настануваат или би можело да настанат во текот на користењето на возилата и доколку се случи возилото да се расипе во тек на интервенција, тоа се отстранува од употреба и во што пократок рок се интервенира.

Во моментов во Македонија служба за итна медицинска помош има во 33 градови: во Скопје, Битола, Куманово, Прилеп, Охрид, Кичево, Тетово, Велес, Штип, Кочани, Гостивар, Струмица, Кавадарци, Радовиш, Делчево и Македонска Каменица, Струга, Дебар, Крива Паланка, Неготино, Свети Николе, Виница, Пробиштип, Ресен, Берово, Кратово, Крушево, Валандово, Македонски Брод, Пехчево, Липково, Демир Хисар, Вевчани и во Ростуше.

Со цел да се зајакне службата за Брза помош, министерот за здравство, Венко Филипче најави набавка на 12 амбулантни возила, при што шест од нив се распределени во Скопје по критериум што не постои, а 6 други возила во други градови. Возилата се уште не се користат, додека во оваа служба беа најавени 100 вработувања во текот на 2019.

Медицинската помош во Македонија функционира со стари и амортизирани возила, а нивниот број не кореспондира со бројот на жители во одредени градови. Имало и случаи во нив да имаме и губење на човечки животи. Со цел да се избегнат овие ситуации, Министерството за здравство вети замена на амбулантните возила врз основа на километражата, со што не се согласуваат автомеханичарите, бидејќи тие бараат замена на возилата според поминати километри во градовите надвор од Скопје, а во Скопје тоа да се направи врз основа на искористеноста.


Управата за финансиска полиција лани поднела 74 кривични пријави


Скопје, 4 јануари, 2019 - 16:21 (META) 

Министерот за финансии Драган Тевдовски оствари работна средба со директорот на Управата за финансиска полиција, Арафат Муареми кој информирал дека во 2018 година Управата поднела вкупно 74 кривични пријави за дела со кои е нанесена штета на буџетот во износ од три милијарди денари.

Ова е значително повеќе во споредба со 2016 година кога била поднесена 41 кривична пријава со што е нанесена штета на буџетот во износ од 293 милиони денари.

„Минатата година направени се неколку клучни реформи и активности во Управата, меѓу кои и  измени на Законот за финансиска полиција. Управата од 2018 година зема учество во Платформата за меѓусебно поврзување и користење на базите на податоци помеѓу државните институции. На предлог на Управата прифатено е и ново кривично дело во Кривичниот законик – даночна измама. Воедно, Управата зема активно учество во Стратегијата за борба против тероризмот, Стратегијата за заштита на финансиските интереси на ЕУ во РМ како и во Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги“, се вели во соопштението на Министерство за финансии.


Кои се осумте најголеми потрошувачи на буџетот за 2018 година?


Скопје, 24 декември, 2018 - 12:07 (META) 

Вкупните расходи на буџетот во првите десет месеци од 2018 година изнесуваа 159,6 милијарди денари, односно 24,3 отсто од БДП, што е за 1,3 отсто повеќе во однос на истиот период лани, покажуваат најновите податоци на Министерството за финансии.

Во продолжение е даден осврт на буџетските расходи за најголемите буџетски корисници, чиј вкупен годишен буџет изнесува 88 отсто од вкупниот буџет на сите буџетски корисници.

Преку разделот Министерство за финансии – функции на држава реализирани се 36,9 милијарди денари денари, што претставува 78,1 отсто од годишниот буџет. Најголем дел од расходите или 69,5 отсто отпаѓаат на отплата на главнина, за што во периодот јануари – октомври 2018 година потрошени се 25,6 милијарди денари, односно 90,8 отсто од средствата планирани за оваа намена во 2018 година.

Министерството за труд и социјална политика во периодот јануари – октомври 2018 година реализираше 36,1 милијарди денари или 82,9 отсто од вкупниот буџет за 2018 година. Притоа, најголем дел (73,1 отсто) од расходите во овој период се наменети за тековни трансфери до вонбуџетските фондови, за што се потрошени 26,4 милијарди денари или 83,1 отсто од средствата наменети за 2018 година.

Министерството за образование и наука во периодот јануари – октомври 2018 година изврши буџетски средства во износ од 17,7 милијарди денари, што е 73 отсто од вкупниот буџет за 2018 година. Најголем дел од расходите (63,9 отсто) претставуваат тековни трансфери до ЕЛС, за што се потрошени 11,3 милијарди денари или 82,1 отсто од вкупно планираните средства. Плати и надоместоци се втора најзначајна ставка со учество од 15,6%, за што се потрошени 2,7 милијарди денари.

Во периодот јануари – октомври 2018 година од страна на Министерството за внатрешни работи реализирани се вкупно 8,4 милијарди денари, што претставува 81,8 отсто од сопствениот буџет за 2018 година. Најзначајна расходна ставка претставуваат плати и надоместоци со учество од 71,8 отсто, за што се потрошени 6 милијарди денари или 82,4 отсто од планираното. Втора најзначајна ставка се стоки и услуги со учество од 15,9 отсто, за што се реализирани 1,3 милијарди.

Во првите десет месеци од 2018 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР) реализираше средства во износ од 7,1 милијарди денари, што претставува 83,4 отсто од планираните средства за тековната година. Најзначајна расходна ставка претставува субвенции и трансфери (со учество од 91,5 отсто), за што во анализираниот период се извршени 6,5 милијарди денари.

Министерството за одбрана во периодот јануари – октомври 2018 година изврши буџетски средства во износ од 4,8 милијарди денари, што е 78,5 отсто од вкупниот буџет за 2018 година. Платите и надоместоците имаат најголемо учество со 63,2 отсто, за што во првите десет месеци реализирани се околу 3 милијарди денари.

Министерството за здравство во првите десет месеци од годината реализираше буџетски средства во износ од 4,6 милијарди денари, што е 75,2 отсто од вкупниот буџет за 2018 година.

За финансирање на дејностите од областа на културата во периодот јануари – октомври 2018 година извршени се средства во износ од 2,5 милијарди денари, што е 69,1 отсто од вкупниот буџет за 2018 година. Субвенциите и трансферите имаат највисоко учество во вкупните расходи со 34,5 отсто, а нивната реализација во првите десет месеци изнесува 66,9 отсто, односно извршени се 879 милиони денари.


Малку вистински мерки во буџетот на Скопје за 2019 за аерозагадувањето, смета опозицијата


Скопје, 23 декември, 2018 - 7:49 (META) 

Од 186-те милиони денари кои Град Скопје ги издвои во буџетот за мерки кои се однесуваат на заштита на животната средина, 97 милиони се за заштита на амбиенталниот воздух, 20 милиони денари за субвенционирање на граѓани за набавка на посовремени уреди за затоплување, субвенционирање на ЈСП за бесплатен превоз во денови на алармантно загадување на воздухот, но и за приватни компании кои учествуваат во јавниот превоз на патници за адаптирање на постојните автобуси со мотори на еколошки горива, како и 15 милиони за субвенции за набавка на печки на пелети, каде не постојат услови за приклучок на централно греење.

Во таа сума влегуваат и субвенции за набавка на велосипеди, тротинети и електрични возила, за што се предвидени вкупно 10 милиони денари и три милиони за субвенции за чистење на оџаци.

И во 2019 година Градот ќе издвои средства за репарација и поставување на аирпоинтер односно комплетна мерна станица за мерење на загадувањето на воздухот, во износ од 1,7 милиони денари иако и во претходниот буџет за 2018 година беа предвидени средства за негово поставување, но тој не беше ставен во функција. Аирпоинтерот беше поставен во 2011 година, но набргу потоа и тргнат од локацијата на улица Македонија со образложение дека не може да покажува реално колкаво е загадувањето бидејќи во негова непосредна близина има градилиште.

– Ниту еден од нашите предлози кои се однесуваат на секторот животна средина не е усвоен иако ќе помогнеа за подобрување на квалитетот на воздухот во градот, како на пример субвенции за хибридни скутери, пошумување на источниот дел на Водно кон Сончев град, дрворед покрај Вардар од Аеродром до Ѓорче Петров, зелени билборди од мов на 10 раскрсници, уредување на Вардариште или нови велосипедски патеки покрај Лепенец – вели Светлана Колариќ, советничка од ВМРО-ДПМНЕ во Град Скопје.

Повеќето планирани активности на секторот за животна средина за наредната година се однесуваат на изработка на разни студии, од кои дел се продолжување на веќе започнати од времето на претходниот градоначалник, додава Колариќ.

– Место да им се даде приоритет за обновливи извори на енергија – фотоволтаици како енергенс за уредите за загревање на домовите, училиштата што е предвидено и во Планот за чист воздух на Владата, со програмата се дава предност на греењето на нечисти енергенси, а нема субвенционирање на енергетската ефикасност на објектите или поставување на креативно зеленило (урбани градини, зелени фасади) за да се надомести изгубеното градско зеленило. Се уште нема ниту студија за оптимизација на јавниот превоз, но затоа и понатаму се форсира автоцентризмот и се планира проширување на улици за поголем број на возила. Без визионерска стратегија за Скопје како одржлив град, ниту добрите мерки од програмата како субвенционирањето на велосипеди, електрични возила или чистење на оџаците, нема да го дадат посакуваниот ефект – смета Драгана Велковска, екологист и советник на Левица во Советот на Град Скопје.

Според неа, мерките на Градот се поттикнати од интересите на коалициските и бизнис партнерите, а не од интересите на граѓаните.


Собранието го усвои буџетот за 2019 година


Скопје, 21 декември, 2018 - 17:01 (META) 

По тридневна расправа во Собранието, пратениците го изгласаа буџетот за 2019 година.

Вкупните приходи се планирани на ниво од 210,8 милијарди денари, а расходите се планирани на 228,5 милијарди денари. Буџетскиот дефицит е 17,7 милијарди денари, односно 2,5 проценти од домашниот бруто-производ (БДП), што е намалување во однос на годинава за половина милијарда денари, или за 0,2 процентни поени како процент од БДП.

– Тој предвидува праведно оданочување и мерки за стабилизација на ПИОМ, при истовремено вложување во сите клучни сектори на општеството: интензивирање на процесот на интеграција во НАТО, со значително повисок буџет за одбрана и повисоки плати за вработените; повисоки плати за лекарите специјалисти и за целиот медицински персонал; повисоки плати во образованието и градинкитe – рече министерот за финансии Драган Тевдовски во експозето за буџетот пред пратениците.

Буџетот е планиран врз проекција на раст на БДП од 3,2 проценти и инфлација два проценти.

Според пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, планираниот економски раст од 3,2 проценти е добар, но власта нема проекти за да го реализира.

Тие оценија дека имало слаб интерес за дебата за овој важен документ и дека власта ги одбила клучните амандмани на ВМРО-ДПМНЕ, БЕСА и Алијанса на Албанците.


Вељаноски: Планираниот економски раст е недостижен, нема проекти и следуваат избори


Скопје, 20 декември, 2018 - 16:06 (META) 

Во Собранието денеска втор ден се расправа по дополнетиот предлог-буџет за 2019 година. Според пратениците на власта тој е граѓански и во фокусот на буџетот се нивните интереси, потреби и подобрување на квалитетот на животот.

„Со овој буџет кој  е реален, се гледа одговорното и домаќинско работење на Владата“, рече Жаклина Лазаревска од СДСМ. и додаде дека, со него се дава поддршка на поголеми плати, на стопанството, социјална поддршка и праведно оданочување.

Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ, Трајко Вељаноски оцени дека планираниот економски раст од 3,2 проценти е добар, но власта нема проекти за да го реализира.

„Треба да имаш проект за да ги трошиш, а идната година има и претседателски избори кои ќе го ограничат стопанството два месеца пред и еден месец по изборите“, рече Вељаноски.

Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ, Драган Цуклев забележа на слабиот интерес за дебатата на буџетот, како и на слабите резултати во економијата.

„Ги одбивте клучните амандмани на ВМРО-ДПМНЕ, БЕСА и Алијанса на Албанците и не гласавте за нив и едноставно решивте да терате по свое“, рече пратеникот Влатко Ѓорчев од ВМРО-ДПМНЕ.


Тевдовски: Значаен прогрес во реформата на јавните финансии


Скопје, 20 декември, 2018 - 12:31 (META) 

Направен е значаен прогрес во реформата на јавните финансии. Законските решенија предвидени со Програмата за реформи во управувањето со јавните финансии (ПФМ) се или подготвени или во финална фаза на подготовка, додека истовремено се работи на оперативата и јакнење на капацитетите на институциите.

Ова беше истакнато денеска на третиот ПФМ дијалог кој се одржа во Министерство за финансии, на кој присуствуваа министерот за финансии Драган Тевдовски, амбасадорот на ЕУ во Македонија Самуел Жбогар, министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевески, претставници од институциите, од невладиниот сектор и експертската јавност.

-Во 2018 година бевме фокусирани на подобрување на легислативата во повеќе клучни области, како планирање и буџетирање, јавни набавки јавна внатрешна финансиска контрола, управување со јавен долг и финансиска контрола во јавниот сектор – рече министерот за финансии Тевдовски.

Министерот посочи дека за новиот Закон за буџети има подготвено работна верзија и дека во текот на следната година истиот ќе се најде во собраниска процедура. Со тоа ќе се направат значајни измени во носењето на буџетот, односно ќе се воведе среднорочно буџетирање.

Тој посочи и дека во тек е подготовката на новиот Закон за јавна внатрешна финансиска контрола, кој исто така се очекува да влезе во собраниска процедура следната година. Новите закони за јавни набавки и јавен долг се веќе подготвени. Првиот е веќе во собраниска процедура, додека вториот закон е објавен на ЕНЕР. Министерот Тевдовски истакна дека како дел од сеопфатната реформа на јавните финансии се и континуираните мерки за зголемување на транспарентноста.

-Направена е веб-платформа за „Граѓански буџет“ на која беа поставени ребалансот на буџетот за 2018 и предлог-буџетот за 2019 година. Исто така во процес е и креирањето на платформата „Open finance” со која јавноста ќе има увид во исплатите од Трезорот во реално време – рече Тевдовски.

Амбасадорот на ЕУ во земјава Самуел Жбогар истакна дека спроведувањето на Програмата за управување со јавните финансии е од исклучително значење. Тој посочи дека има напредок, особено во делот на фискалната транспарентност.

ПФМ е прва сеопфатна програма за реформи во јавните финансии.  Таа има за цел да го зајакне системот на јавни финансии и да ја подобри ефикасноста и ефективноста на јавните трошења. Оваа Програма е подготвена врз основа на интензивна соработка на релевантните национални институции, со поддршка од Делегацијата на ЕУ и експертска помош од СИГМА, при што земени се предвид препораките од извештаи за оценка на состојбите во областа на управување со јавни финансии: PEFA, WB PFM Review, SIGMA Baseline Assessment.


Буџетот за 2019 денеска на пленарна седница во Собранието


Скопје, 19 декември, 2018 - 12:33 (META) 

Повисоки стапки на економски раст, подобар животен стандард на населението, владеење на правото, повисоко ниво на социјална правда и зачленување во ЕУ и НАТО.  Ова се клучните цели и приоритети на Владата, што е рефлектирано и во предлог-буџетот за 2019 година, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски во експозе на предлог-буџетот на пленарната седница во Собранието.

Вкупните приходи на буџетот за 2019 година се планирани на ниво од 210,8 милијарди денари, а расходите се планирани на 228,5 милијарди денари. Буџетскиот дефицит е 17,7 милијарди денари, односно 2,5 проценти од БДП, што е намалување во однос на годинава за половина милијарда денари, или за 0,2 процентни поени како процент од БДП.

Како што истакна Тевдовски намалувањето на дефицитот најдобро ја одразува определбата на Владата за постепена фискална консолидација, која ќе се постигне преку строга контрола и силна буџетска дисциплина при намалување на помалку продуктивните расходи.

За капитални инвестиции се издвојуваат 26 милијарди денари. Во 2019 година планирано е инвестирање во повеќе области. За капитални расходи за патната и железничка инфраструктура планирани се 5,2 милијарди денари. За капитални инвестиции во енергетска и комунална инфраструктура проектирани се 5,5 милијарди денари. За уредување на технолошко индустриските развојни зони планирани се 631 милиони денари. За здравствениот сектор планирани се капитални инвестиции во износ од 1,3 милијарди денари. За образованието, детската заштита и спортот проектирани се капитални инвестиции во износ од 2,8 милијарди денари. Во насока на поддршка на земјоделскиот сектор предвиден е зголемен обем на капитални инвестиции во износ од 3,3 милијарди денари, кои се наменети за рурален развој, изградба на хидросистеми и инвестиции за подобрување на конкурентноста и модернизација на земјоделските стопанства.

Во областа на правосудството планирани се средства во износ од 529 милиони денари.

„Предлог-буџетот за 2019 се базира на очекувањата дека во домашната економија ќе продолжи силниот позитивен ефект на приватниот сектор. Политичката стабилност, отворањето на евро-атлантските перспективи и враќањето на довербата кај инвеститорите се очекува да придонесат кон раст на приватните инвестиции. Бруто-инвестициите во 2019 година ќе бидат повисоки за 4,2 проценти на реална основа. Растот на платите и вработеноста во приватниот сектор, поддржан од владините мерки и проекти, ќе придонесат кон зголемување на приватната потрошувачка. Ќе продолжат позитивните движења кај надворешната трговија, со очекуван реален раст на извозот на стоки и услуги од 8,5 проценти, при реален раст на увозот од 6,8 проценти“, рече Тевдовски.

Согласно ваквите очекувања реалниот економскиот раст во 2019 година ќе забрза на 3,2 проценти.


Владата го усвои буџетот за 2019, дополнет со амандмани за повеќе пари за животна средина


Скопје, 14 декември, 2018 - 12:41 (META) 

Владата на денешната 109. седница, го усвои дополнетиот предлог – буџет за 2019 година, усогласен соодветно на амандманите што произлегоа од комисиската расправа за буџетот во Собранието.

„Согласно амандманите кои дојдоа од владејачкото мнозинство и од опозицијата во собраниската амандманска расправа, во предлог-буџетот за 2019 година се направени дополнувања на буџетски износи во програмите за заштита на животната средина, со фокус на мерките за почист воздух, на локалната инфраструктура и на програмите за развој на планските региони, како и на зголемување на буџетската поддршка за работата на дел од министерствата, агенциите, управите и други органи на државната управа“, се вели во соопштението од Влада.

Соодветни интервенции по собраниската амандманска расправа за дополнителни буџетски износи се направени и за дел програмите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

„На денешната седница на владата се утврдени и насоките за нивелирање на платите во културата за што активностите треба да започнат од јануари 2019 година, согласно буџетската динамика во претстојната година“, се додава во соопштението.

Вкупните приходи на буџетт за 2019 година се планираат на ниво од 210,8 милијарди денари, а расходите се планирани на ниво од 228,5 милијарди денари. Вака планираните приходи и расходи резултираат со намалување на буџетскиот дефицит на ниво од 2,5 проценти од БДП или 17,7 милијарди денари во апсолутен износ.

Планираниот дефицит е во согласност со Фискалната стратегија на Македонија 2019-2021, која на денешната седница на Владата беше усвоена како информација и која заедно со конечниот дополнет предлог за буџет за 2019 година, ќе се испрати на усвојување во Собранието.