Град Скопје по две години планира да го ажурира Катастарот на загадувачи


       

Град Скопје го направи првиот чекор во постапката за ажурирање на Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на Град Скопје.

На Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) е објавен оглас за прибирање понуди за ажурирање на овој катастар, а од Град Скопје процениле дека за тоа ќе бидат доволни 508.400 денари.

На заинтересираните им е оставен рок до 15 ноември, односно само десет дена од објавувањето на огласот, за да ги достават понудите. Предвидено е фирмата да го заврши ажурирањето за најмногу 12 месеци од потпишувањето на договорот. При изборот Град Скопје ќе се раководи од принципот 40% за цената и 60% за квалитетот, пишува во образложението на ЕСЈН.

Инаку, сегашниот катастар на загадувачи на животната средина на Град Скопје е од јули 2016 година, а бил изработен од „Технолаб“ – Скопје.

Катастарот ги опфаќа сите видови на загадување, односно покрај воздухот, и на водите и на почвата. Се состои од:  Софтверска база на податоци, која ги содржи податоците за емисиите во воздух, вода и почва од изворите на загадување, потоа Карта на загадувачи и Карта на загаденост.